Bl1Kopf

(BIULETYN INFORMACYJNY NR 1
BERLIN ZACHODNI, 17.01.1982 R.)

- 5 -

O KOMITECIE OBRONY NIEZALEŻNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

 

Nasz polski zespół redakcyjny działa w ramach Komitetu Obrony Niezależnych Zwiqzków Zawodowych. Cóż to za komitet, kiedy powstał i jakie są jego cele? Powstanie Komitetu przypada na drugą połowę lat siedemdziesiątych, kiedy to poszczególni członkowie związków zawodowych w Republice Federalnej oraz w innych krajach zachodnich zrozumieli konieczność pomocy swoim kolegom i robotnikom w krajach Europy Wschodniej. Prowadzone były wówczas kampanie solidarnościowe i akcje protestacyjne – co jest głównym celem Komitetu

- 6 -

na rzecz robotników, którzy byli prześladowani za próby tworzenia niezależnych związków zawodowych. Tak np. w roku 1979 prowadzona była kampania o uwolnienie Zygmunta Zdrożyńskiego, polskiego robotnika z Grudziądza, wydawcy gazety Robotnik. Podsumowanie tej kampanii znalazło wyraz w organizacji I Konferencji Obrony Praw Robotników w ZSRR i Europie Wschodniej, która odbyła się w Paryżu. Uznanie prawa robotników do tworzenia wolnych i niezależnych od aparatu państwowego związków zawodowych było podstawowym celem tej konferencji. Na bazie tej spotkali się ludzie o różnych zapatrywaniach politycznych, łączyła ich jednak potrzeba uznania tego podstawowego prawa i chęć walk o jego urzeczywistnienie również w krajach Europy Wschodniej. Prezydentem Komitetu został wybrany Edmund Bałuka, przywódca strajków szczecińskich w latach 70/71, który wówczas znajdował się na emigracji we Francji. Jak nam wiadomo, obecnie Bałuka przebywa w polskim więzieniu.

Komitet berliński powstał w 1980 r. po sierpniowych strajkach w Polsce i niezależnie od swojej samodzielności jest częścią ogólnoniemieckiego i międzynarodoweqo ruchu na rzecz pomocy i solidarności z robotnikami i związkowcami z Euuropy Wschodniej. Zgodnie ze swoimi założeniami Komitet organizował akcje solidarnościowe ze strajkującymi robotnikami Reichsbahnu — sieci kolejowej Berlina Zachodniego, która jest własnością NRD –  i od początku istnienia "Solidarności" popierał jej działalność, organizował kampanie na rzecz uznania tego związku jako jedynego rzeczywistego przedstawiciela Polski pracującej. Członkowie Komitetu — sami również związkowcy — zorganizowali w 1980 r. wyjazd do Polski w celu nawiązania kontaktów z "Solidarnością". W Szczecinie mieli możliwość poznać się osobiście z przówdcami "Solidarności", m.in. z Jurczykiem, i prowadzić z nimi długie rozmowy. W trakcie tych rozmów przekonali się, że "Solidarność" jest jedynym prawdziwym przedstawicielem narodu polskiego, który domaga się powszechnie uznanych praw i wolności demokratycznvch, a przede wszystkim prawa do wolnych związków zawodowych. Komitet berliński protestował w Polskiej Misji Wojskowej przeciwko aresztowaniu Michnika i Kuronia.
Oprócz protestów i akcji solidarnościowych praca Komitetu szła w kierunku zawierania kontaktów międzyludzkich, np. między szkołą Pommern-Oberschule w Berlinie i jedną ze szkół szczecińskich. Członkowie Komitetu berlińskiego wzięli udział w II Konferencji Obrony Praw Robotników w dn. 19.12.1981 r. w Paryżu, w której głównym tematem stało się wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.

Od dnia 13.12.1983 r. tj. po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce działalność Komitetu nasiliła się. Nasz Komitet jest współorganizatorem demonstracji skierowanych przeciwko reżymowi Jaruzelskiego. Sami członkowie Komitetu, studenci i wykładowcy FU*, zorganizowali solidarnościowe zebranie w dn. 7.1.82 r. oraz demonstrację przed Polską Misją Wojskową w dn. 12.1.1982 r. Komitet występuje do DGB** i branżowych związków zawodowych o wysłanie do Polski komisji śleczej, która zajęłaby się losem internowanch. W bież. tygodniu Komitet organizuje akcję rozdawania ulotek w kilku punktach miasta, która zakończy się imprezą solidarnościową w dn. 23.1.82 r. o godz. 16.00 w sali Gemeindesaal Ottostr. 16 /U-Bahn Turmstr./ Komitet pomaga aktywnie grupie "Solidarności" Berlin Zachodni. Jedną z inicjatyw Komitetu jest doprowadzenie do organizacji kursów jęz. niemieckiego dla Polaków na FU. Wszyscy chętni do współpracy z Komitetem mogą skontaktować się z nami po zakończeniu w.w imprezy.

Redakcja: Włodzimierz Nechamkis, Jerzy Piórkowski, KED, Leszek Woźniak

V.i.S.d.P. Jerzy Piórkowski. Roedernallee 161. 1000 Berlin 51   

Berlin, 17.01.1982

Przypisy (luty 2009 r.)

*    FUFreie Universität - Wolny Uniwersytet z zachodniej części Berlina
** DGB
Deutsche Gewerkschaftsbund – unia (zachodnio)niemieckich
    związków zawodowych, dachowa organizacja związkowa zrzeszająca
    i obecnie większość niemieckich branżowych związków zawodowych